Essay Tungkol Sa Wikang Filipino 2012

Tags: Child Abuse Research EssayAp English Essay Technology In SchoolDo You Want Attend School EssayProfessional Resume Writing Services UkProblem-Solution Essays On Drinking And DrivingCover Letter Media Relations ManagerJstor Research PapersMusic And Brain Research PaperBullying Essay OutlineFranklin And Marshall Benjamin Franklin Essay

Hindi nagtatapos ang kaalaman sa pagbuo ng wasto at makabuluhang pangungusap at pagsagot sa mga kasanayan sa pagbasa.

Ang FILIPINO bilang asignatura ay pagpapalalim ng ating wika at kultura.

Sa pagagamit ng wika, mahahasa ang kanilang kaalaman at kakayahan sa pagsasalita ng Filipino.

Kapag ginagamit parati ang wika, magiging matatag ang pundasyon ng mga salita na siyang magagamit sa pag-unawa sa maraming bagay tungkol sa ating mga Pilipino.

Sa ganitong paraan, babaunin niya ang kaalaman at kasanayang natutuhan upang sa kanyang paglabas sa paaralan ay magamit niya nang wasto at makabuluhan.

Ganoon din, isang araw, kapag kinailangan niyang ilarawan ang kanyang sarili sa oras ng panayam o anumang gawaing may kinalaman sa pagpapakilala, kakayanin niyang gawin ito dahil hindi naman itatanong sa kanya kung ano ang pang-uri sa halip, ipalalarawan sa kanya ang kanyang sarili.

_________________ Saan mang lugar, ang usapin ng pambansang wika ay kumakatawan sa pagtatalo tungkol sa mga mahalagang usapin sa pulitika at ekonomya.

Buti naman, hindi pa tayo nagpapatayan sa ngalan ng wika, tulad ng nangyayari sa India at iba pang bansa.

Ang susunod na katanungan, marahil, sa pahayag na ito ay “Bakit? ” Bilang guro ng Filipino, mahalagang maisama sa oryentasyon ng mga batang tinuturuan kung bakit nila pinag-aaralan ang Filipino.

Sa oryentasyong ito, malalaman nila na higit sa isang asignatura ang Filipino na kanilang pinag-aaralan.

SHOW COMMENTS

Comments Essay Tungkol Sa Wikang Filipino 2012

The Latest from vapedev.ru ©